Privacyverklaring

www.sluierstaartkv.nl is een website van Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij. Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij, gevestigd aan de Kokkerije 5, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te De Wijk onder registratienummer 69443122, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is als volgt te bereiken:

e-mail: skev.contact@gmail.com
telefoon: 06 23 09 86 95 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Hoe wij deze gegevens verwerken

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzending van goederen
  • Nieuwsbrieven wanneer u ingeschreven bent
  • Administratie waartoe wij wettelijk verplicht zijn

We delen uw gegevens nooit met derde partijen, tenzij je ons daar expliciet toestemming voor geeft of we het bij wet verplicht zijn.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet altijd vaststellen of een bezoeker minimaal 16 jaar is. Neem bij vermoeden van onrechtmatig gebruik van gegevens van een minderjarige contact met ons op via skev.contact@gmail.com , dan vernietigen we de betreffende informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sluierstaart & Labyrintvis kwekerij neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen door middel van van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder ingrijpen van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, zijnde het naleven van geldende wetgeving of het nakomen van onze overeenkomst met jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij deelt je persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan geldende wetgeving. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen garanderen. Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij neemt de bescherming van klantgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Neem bij vermoeden van tekortkomingen in onze beveiliging of onrechtmatig gebruik van gegevens contact met ons op via skev.contact@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sluierstaart & Labyrintvis Kwekerij en heb je het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken aan een door jou te noemen persoon of organisatie over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar skev.contact@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Sluierstaart & Labyrintvis Kwekeij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons